Husdyr

Husdyr må holdes i mindre omfang.

Alle hunde skal anmeldes til bestyrelsen, inden de anskaffes, idet hunde kun må holdes enkeltvis og i det omfang, der er tale om almindelige husdyr, jf. vedtægterne.

Ved anmeldelse skal medlemmet kvittere for at have modtaget og læst foreningens "Reglement for Hundehold". Bestyrelsen er bemyndiget til at forbyde hunde, der skønnes at være til gene for andre. Dette skøn kan baseres på tidligere erfaringer med den pågældende hundeejer, således at bestyrelsen kan forbyde personer at holde hund, der tidligere har vist, at de ikke kan kontrollere deres hund, ikke overholder reglementet for hundehold, dyreværnsregler eller i øvrigt har haft husdyrhold til gene for andre beboere. Bestyrelsens beslutning vil altid kunne indbringes for generalforsamlingen.

Bestyrelsen har endvidere i "Reglementet for hundehold" udarbejdet en liste over hunde, der ikke kan anses for almindelige husdyr i vedtægternes forstand, idet der er tale om særligt aggressive hunderacer, som derfor ikke må holdes i ejendommen.

Anmeldelsesblanket og "Reglement for hundehold" findes herunder eller kan udleveres på kontoret.

Der er forbud mod at holde krybdyr.

Det er forbudt at holde eller fodre duer og andre dyr på altanerne.

Husdyr må ikke være til gene for andre beboere.

Det er forbudt, at lade husdyr færdes frit på Næstvedparkens område, men skal udendørs føres i snor af en person, som har fuld herredømme over dyret.

Ejeren af husdyret skal sørge for, at det ikke tilsviner området. Ejeren er forpligtet til omgående at fjerne efterladenskaber.

Katteejere skal opsætte værn på altaner, således at katten holdes inde på ejerens altan. Ved stuelejligheder skal der opsættes hegn, så katten holdes inde på ejerens terrasse, hvis katten skal gå frit der. Værn og hegn må ikke skæmme ejendommens facade eller indhegning af terrasser.

Dyr skal holdes i helbredsmæssigforsvarlig stand og ikke udgøre smitterisiko.

Katte skal være forsikringsmæssigt dækket i henhold til loven og skal bære hhv. katte tegn og øretatovering/chip.

Katte over 9 måneder skal kønsneutraliseres.

Det er ikke tilladt at fodre omstrejfende dyr, herunder katte.

Klager over husdyrhold tilsendes administrator, som tager de fornødne skridt i samarbejde med bestyrelsen med henblik på løsning af konflikten. I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt at skille sig af med dyret eller fraflytte lejligheden.